X-Rats.dk Start
 - Forside
 - Nyheds arkiv

Afdøde
 - Hunner
   - Galleri
 - Hanner
   - Galleri

Kuld
 - Tidligere

Salg
 - Salgsbetingelser
 - Standard kontrakt

Kontakt os
 - Kontakt side

Disse betingelser er sidst opdateret d. 2. marts 2009

X-Rats' salgsbetingelser.

Disse betingelser finder anvendelse på alle indgåede aftaler om køb af rotter fra X-Rats, både forud for levering samt efter levering. Undtaget herfra er alene skriftlige aftaler der specifikt afviger fra tidligere, nærværende og fremtidige betingelser. Udbuddet af rotter til salg er uden forbindtlighed for X-Rats. Annoncering af salgsklare rotter er således ikke at se som et tilbud, hverken her på siden eller nogen andre steder, og skal alene ses som annoncer af orienterende karakter samt opfordring til at give tilbud på de annoncerede vilkår.

1. GENERELT

1.0 Enhver tvist om disse betingelser, eller en kontrakt indbringes for dansk værneting, Retten i Glostrup, eller den domstol der måtte overtage for denne ved en senere reform.
1.0.1 Såfremt gyldigt værneting (jf. pkt 1.0) skulle underkende en eller flere dele af nærværende betingelser eller udstedte kontrakter finder resten af kontrakten eller betingelserne fortsat anvendelse.
1.0.2 Såfremt gyldigt værneting (jf. pkt 1.0) skulle underkende dele af punkter finder resten af punktet fortsat anvendelse.
1.0.3 Såfremt gyldigt værneting (jf. pkt 1.0) skulle underkende delsætninger finder resten af sætningen fortsat anvendelse.
1.0.4 Såfremt gyldigt værneting (jf. pkt 1.0) skulle underkende den formelle betydning af en sætning finder sætningens implicitte og mente betydning fortsat anvendelse.

1.1 X-Rats sælger kun rotter til myndige personer, da der skal underskrives en købskontrakt og nærværende betingelser skal accepteres som bindende. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort på købstidspunktet skal dine forældre/værge godkende købet og skrive under på kontrakten - det er i disse tilfælde reelt din forælder/værge der køber rotten.

1.2 X-Rats anser en bestilling for bindende når købskontrakten er underskrevet og/eller betaling er påbegyndt eller sket fuldt *1..
1.2.1 Ved afbestilling af bindende bestilling (se 1.2) tilbagebetales indbetalte penge ikke, uanset pkt 1.6 *2.
1.2.2 Køber hæfter for ubetalte penge hvis der afbestilles, og X-Rats forbeholder sig retten til senere at indkræve disse, om nødvendigt gennem inkasso og fogeden.

1.3 X-Rats forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt indtil levering at afvise en køber, uanset at denne på et tidligere tidspunkt har underskrevet kontrakt og/eller indbetalt prisen for rotten. I disse tilfælde betales den fulde købspris tilbage *3.

1.4 X-Rats kræver fuld betaling inden levering, og vil i nogle tilfælde kræve hel eller delvis betaling inden fravænning. Dette vil bl.a. ske ved eksport hvor der skal indhentes særlig dokumentation *4.

1.5 X-Rats kræver i forbindelse med bestilling/reservation af an allerede født rotte et depositum på halvdelen af rottens pris for at gennemføre reservationen. Efter indsendelse af reservationsskemaet på en født rotte vil der blive sendt et reference nummer retur. Dette nummer skal opgives i forbindelse med indbetaling på den angivne konto. Depositummet betales kun retur i tilfælde af rottens død eller ved nægtelse af levering fra X-Rats side.

1.6 X-Rats refunderer normalt kun indbetalte penge *5 ved rottens død inden levering *6, undtaget herfra er kun de i betingelserne nævnte undtagelser.

1.7 X-Rats kan uden varsel ændre disse betingelser for alle ikke leverede rotter. Såfremt betingelserne ændres væsentligt til ugunst for køber *7 vil enhver køber have mulighed for at afbestille en betalt rotte med fuld refusion *5. Ændringer af disse betingelser vil alene blive annonceret på denne side.
1.7.1 Ændringer af nærværende betingelser finder også effekt på leverede rotter, jf. købskontrakten, uden at dette vil medføre mulighed for tilbagelevering mod refusion af indbetalte penge.

2. AVL

2.1 X-Rats sælger ingen rotter med medfølgende tilladelse til avl. Avlstilladelse kan indhentes i henhold til den konkrete kontrakt, dog som hovedregel kan den ansøges når en han er blevet 11 måneder eller når en hun er blevet 5 måneder.

2.2 X-Rats udsteder som hovedregel avlstilladelser på baggrund af de ikke bindende aftaler der er indgået ved salg af en unge. X-Rats forbeholder sig dog retten til ikke at udstede en avlstilladelse, og en aftale om at en unge er solgt til avl kan ikke kræves opfyldt på denne baggrund.

2.3 X-Rats forbeholder sig ret til at udstede avlstilladelser der gælder et enkelt eller et begrænset antal kuld. Såfremt man får en sådan avlstilladelse kan der søges om flere kuld efterfølgende. X-Rats er på intet tidspunkt forpligtet til at udstede en avlstilladelse
2.3.1 X-Rats forbeholder sig ret til at udstede avlstilladelser med yderligere begrænsninger. Disse begrænsninger vil fremgå af avlstilladelsen eller tillæg til denne. Overtrædelse af disse begrænsninger er at betragte som brud på avlstilladelsen, og følgeligt som avl uden tilladelse, se pkt. 2.7 samt 2.7.1

2.4 X-Rats forbeholder sig retten til at nægte avlstilladelse til specifikke kombinationer. Købere med modtaget avlstilladelse skal derfor inden sammenføring have godkendelse til kombinationen fra X-Rats. Kun skriftlig godkendelse afsendt pr e-mail eller brev *8 er at betragte som godkendelse *9.
2.4.1 X-Rats kan give en begrænset avlstilladelse, hvor det betinges at ingen afkom går til avl. Brud på en sådan tilladelse falder ind under punkt 2.7 og 2.7.1. En købers brud falder ind under punkt 2.7, dog med en deling af boden mellem X-Rats og den avler der har modtaget begrænset avlstilladelse
2.4.2 Modtageren af den begrænsede avlstilladelse er pligtig til at videreføre disse betingelser, og køber anses derfor ikke som tredjemand i forhold til disse betingelser. Såfremt disse betingelser ikke er videreført af modtageren af en begrænset avlstilladelse er dette et brud på samme og modtageren ifalder dobbelt bod.

2.5 X-Rats har ret til at nægte avlstilladelse for afkom efter en X-Rats rotte til specifikke købere. X-Rats vil senest ved godkendelses tidspunktet oplyse om eventuelle indskrænkninger.

2.6 X-Rats har ret til at nægte videreavl på enhver rotte der er avlet efter en rotte købt af X-Rats hvis denne ikke har haft avlstilladelse.

2.7 Såfremt der bevidst udføres avl på en rotte uden avlstilladelse er X-Rats berettiget til en bod på 500kr / 70€ per unge, dog altid minimum det dobbelte af rottens salgspris fra X-Rats eller det dobbelte af den salgspris ungerne sælges for *10. X-Rats er berettiget til at lade rotteholdet inspicere for at sikre sig at de angivne unger forefinder sig i rotteholdet og ikke er solgt. Såfremt der er solgte unger og det ikke kan dokumenteres hvilken pris de er solgt til anslås denne til bodssummen, medmindre det er sandsynligt at ungerne er solgt til en højere pris, i hvilket tilfælde denne anslås ud fra de tilstedeværende oplysninger.*11
2.7.1 Punkt 2.7 finder ligeledes anvendelse på enhver efterfølgende generation efter en rotte der er omfattet af punktet.

----

[1] Herunder eventuelle transportomkostninger.

[2] Hvor der ellers ville være sket fuld refusion *3.

[3] Dog undtaget eventuelle ekstra omkostninger i form af helbredsbeviser eller andet ved eksempelvis eksport.

[4] Dokumentation der afkræves ekstra betaling for vil ikke blive indhentet før betaling for denne er sikret.

[5] Dog undtaget eventuelle ekstra omkostninger i form af helbredsbeviser eller andet ved eksempelvis eksport hvor beviser eller andet allerede er indhentet.

[6] Levering betragtes som fuldført når rotten er overleveret til køber eller en af køber udvalgt transportør eller afhenter. Såfremt transport er arrangeret af X-Rats anses levering som fuldført på det tidspunkt transportør og køber har aftalt at mødes. Såfremt køber ikke møder på aftalt tidspunkt anses rotten for leveret fra dette tidspunkt, såfremt anden aftale ikke er indgået forinden.

[7] Betingelserne anses kun for væsentlig ændret til ugunst for køber såfremt ændringen ikke falder under en allerede angivet begrænsning eller forbehold, og samtidigt ikke må betragtes som en sælgers ret i medfør af lov, retspraksis eller kotume. Yderligere betegnes nye områder af betingelser ikke som at være til væsentlig ugunst for køber ifølge nærværende betingelser (Et nyt område kan f.eks. være et afsnit om krav til dyrehold). Ændring af bodssummen er ikke at anse som en væsentlig ændring såfremt ændringen sker i et omfang der kan henvises til den almindelige udvikling af priser for rotter, andre dyr eller andre varetyper.

[8] Der kan i nogle tilfælde dog godt gives godkendelse på andre måder, fælles vil dog være at det 1) er skriftligt og 2) udtrykkeligt er en godkendelse.

[9] Tilkendegivelser af at en parring kunne være interresant e.l. er således ikke at betragte som godkendelse.

[10] Boden vil altid udgøre minimum 500 kroner eller 70 € pr unge, og altid minimum det dobbelte af rottens salgspris da den blevsolgt fra X-Rats eller efterfølgende avler. Efterfølgende avler kan således ikke opkræve en større pris end boden for at undgå denne for sig selv.

[11] Nærværende betingelser kan danne grundlag for tvangsinddrivelse i henhold til retsplejelovens § 478, uden forudgående domsinddrivelse. X-Rats kan lade en anden stå for inddrivelsen, og samtlige påløbende omkostninger ved tvangsinddrivelsen, herunder befordring, såvel til foged som rekvirenten og dennes advokat, samt mødesalær til denne efter advokatens sædvanlige takster afholdes af køber. Det accepteres med disse betingelser at en eventuel inddrivelse ikke behøver begynde på købers bopæl.

Design m.v. er © 2006 og fremefter [javascript protected email address], hvor intet andet fremgår, og må ikke bruges, hverken i helhed eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra x-rats.dk.